Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘Abonnement’: een duurovereenkomst gesloten tussen REM en Klant.
 • ‘Consument’: elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs, ambachts- of beroepsactiviteiten.
 • ‘Klant’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die gebruikt maakt van de Diensten van REM.
 • ‘Programma’: een online video, module, live stream, of cursus van REM die in het kader van een Overeenkomst door Klant kan worden bekeken via haar Website.
 • ‘Platform’: het besloten gedeelte dat te vinden is op de Website en waarop Programma’s zijn te raadplegen en andere Diensten door Klant kunnen worden afgenomen.
 • ‘Diensten’: alle door REM en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van (online) coaching sessies en het verschaffen van toegang tot Programma’s al dan niet via het Platform, alsmede alle andere door REM ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 • ‘Overeenkomst’: de rechtsbetrekking tussen REM en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 • ‘Website’ verstaan: de Website https://www.realestatemasterclass.nl/.

Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en REM gesloten Overeenkomsten waarbij REM Diensten aanbiedt. De Algemene voorwaarden zijn dus ook van toepassing op Abonnementen, tenzij anders bepaald.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met REM overeengekomen.
 • Het staat REM vrij deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Van een gewijzigde inhoud zal REM melding maken op haar website. 

De Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien een aanbod een beperkte geldingsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.
 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van REM door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden Diensten via de Website en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is REM daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij REM de afwijkingen schriftelijk bevestigt.
 • REM kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Herroepingsrecht

 • Als de Klant een Consument is, kan deze in geval van een overeenkomst op afstand gebruik maken van zijn wettelijke herroepingsrecht. Er bestaat dan het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met REM te herroepen (de “Bedenktijd”). REM mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden verplichten. 
 • De Bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 • Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan REM. Na ontvangst van de herroeping zend REM onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 • Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de Dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Klant een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door REM is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Annulering

 • Kostenloze annulering van de Overeenkomst is mogelijk binnen veertien dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Klant niet meer dan 5 Programma’s op het Platform heeft bekeken en [maximaal 1 coaching sessie heeft bijgewoond]. Indien de Klant meer dan 5 video’s van het Programma bekijkt binnen deze 14 dagen, doet hij hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht op annulering.
 • REM kan controleren of Klant de video’s heeft gezien of niet. Indien uit de gegevens van REM blijkt dat Klant meer dan 5 video’s heeft gestart en gekeken, is annulering van de overeenkomst niet meer mogelijk.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden via de in deze Algemene voorwaarden vermelde contactgegevens.

Uitvoering van de Overeenkomst

 • REM zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
 • REM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal REM de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door REM worden doorbelast aan Klant.
 • De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan REM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan REM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan REM zijn verstrekt, heeft REM het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 • REM behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren in de Programma’s of het Platform. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.
 • Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant REM hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. REM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Garanties

 • REM biedt nadrukkelijk geen garanties met betrekking tot haar Diensten of de resultaten van het volgen van een of meerdere Programma’s en/of het opvolgen van gegeven adviezen. 
 • De resultaten die op de Website worden genoemd, zijn resultaten die eerder zijn geboekt met de Programma’s, maar vormen geenszins een garantie. 

Abonnementen: duur, opzegging, verlenging

 • REM biedt bij sommige Diensten betaling per Abonnnement aan. Klant heeft de keuze tussen een maandabonnement (met een duur van 1 maand) of indien beschikbaar een kwartaalabonnement (met een duur van 3 maanden).
 • Het Abonnement wordt bij verloop van een termijn automatisch verlengd voor de duur van één termijn. Het kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van [termijn] met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels.

Het Platform

 • Voor sommige onderdelen van de Programma’s of het Platform is een extra aankoop nodig. Indien de Klant aankopen doet binnen het Platform, wordt hiervoor een nieuwe overeenkomst aangegaan tussen hem en REM.
 • Op het Platform kunnen Diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. Als dat het geval is, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld. REM is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten. REM wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de klant en de derde.

Kosten, honorering en betaling

 • Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Bedragen dienen in iedergeval binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te zijn voldaan.
 • REM heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 • Betaling geschiedt via creditcard of iDEAL via de Website, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. De Klant machtigt daarbij REM om bij elke automatische verlenging van het Abonnement het overeengekomen bedrag af te schrijven middels een automatische doorlopende incasso. Indien de Klant betaalt en het betaalde bedrag storneert, leidt dit tot een automatische ontbinding van de Overeenkomst. 
 • In sommige gevallen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Wanneer dit een mogelijkheid is, staat dit bij de betreffende Diensten aangegeven op de Website.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan REM mede te delen.
 • REM kan Abonnementen en de prijs van Abonnementen van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in Abonnementen zijn 30 dagen na kennisgeving van toepassing.
 • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij is gewezen op de te late betaling en hem een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is REM gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen welke:
  • bij Consumenten, zijn vast te stellen volgens de staffel buitengerechtelijk incassokosten (BIK);
  • bij zakelijke Klanten, 15% van de openstaande vordering bedragen, met een minimumbedrag van EUR 50,-, tenzij REM noodzakelijkerwijs hogere kosten ter incasso heeft moeten maken, in welk geval de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 • REM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat REM goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 • Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is REM gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • REM is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 • REM is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder gehouden zijn tot restitutie van bedragen of schadevergoeding in de navolgende gevallen:
  • Minderjarigheid van de Klant;
  • Misbruik van haar Diensten;
  • Niet naleving van huisregels op het Platform;
  • Na enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van REM;
  • REM het om enige andere reden zwaarwegende reden noodzakelijk acht om de Overeenkomst direct te beëindigen.

Aansprakelijkheid

 • De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. REM is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 • REM is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van REM verleent de Klant de bevoegdheid aan REM om, als een door REM ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 • REM is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 • REM is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform. Wij kunnen niet garanderen dat onze (online) diensten zonder verstoringen of beperkingen zullen functioneren. 
 • REM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 
 • REM is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
 • Indien REM aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die door de Klant is geleden, of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van REM met betrekking tot haar Diensten en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 • Enige aansprakelijkheid van REM is bovendien te allen tijde beperkt tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar gedekte en gelimiteerd tot het bedrag van een eventuele uitkering onder haar aansprakelijkheidsverzekering.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van REM.
 • 13.10.Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Overmacht

 • Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van REM, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van REM zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, storingen in water- en energieleveringen, uitvallen van het internet of telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van REM, in gebreke blijven vna leveranciers van REM, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, pandemieën, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Vertrouwelijkheid van gegevens

 • REM gaat vertrouwelijk om met informatie die door Klanten tijdens een sessie in vertrouwelijkheid wordt gedeeld. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze als zodanig zijn aangeduid.
 • REM kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Intellectuele eigendom

 • Het nakomen van haar verplichtingen onder de Overeenkomst door REM, zal geen overdracht van enige intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten met zich meebrengen aan de Klant.
 • Het is de Klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen Programma’s, andere onderdelen van het Platform, materialen, cursusinhoud, handouts, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van REM, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van REM toegestaan. 
 • Indien de algemene voorwaarden van REM tevens van toepassing zijn verklaard bij het aangaan van de Overeenkomst, wordt een beding waarin deze toestemming door REM wordt geacht te zijn gegeven uitdrukkelijk door REM van de hand gewezen.
 • Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Klachtenregeling

 • Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan support@REM.com. REM zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Identiteit van REM

 • Naam en handelsnaam Kamer van koophandel: Real Estate Masterclass B.V. en is bij de KvK geregistreerd onder 78032237 en draagt btw-identificatienummer NL861239404B01. 
 • Bezoekadres: Leidsevaartweg 99, 2106AS Heemstede
 • REM is per e-mail te bereiken via info@www.realestatemasterclass.nl.

Privacy policy

Applicable law

 • The legal relationship between REM and its Customer is governed by Dutch law.